Uudistunut Tiede & edistys siirtyy avoimeen julkaisemiseen

Tiede & edistyksen kesän 2021 tuplanumero aloittaa uuden aikakauden lehdessä. Lehti siirtyy avoimeen julkaisuun ja on jatkossa saatavilla tilaajille postitettavan paperilehden ohella myös osoitteesta tiedejaedistys.journal.fi. Samalta sivustolta löytyy pian myös suuri osa lehden arkistosta yli neljän vuosi­ kymmenen ajalta. Päivittyvä arkisto tuo saataville merkittävän määrän suomalaisen kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perinnettä, joka mahdollistaa lehden ohella myös Tutkijaliiton historiallisten vaiheiden tarkastelun uusista kiinnostavista näkökulmista.

Aidosti moninaisen ja kriittisen ajattelun, keskustelun ja yhteisön luominen edellyttää myös Tiede & edistyksen sisältöjen leviämistä useaan eri suuntaan. Tekstien avoin saatavuus palveleekin sekä tiedeyhteisöä että niitä monitieteellisestä kriittisestä tutkimuksesta kiinnostuneita yliopistojen ulkopuolella, joiden pääsy tieteellisiin julkaisuihin on ollut aikaisemmin kohtuuttoman vaikeaa. Avoimen julkaisun avulla lehteen kirjoittavat saavat myös laajemman yleisön ja lukijakunnan ajattelulleen ja kirjoitukset herättävät toivottavasti myös kiinnostavaa jatkokeskustelua.

Tieteellisten artikkelien ja katsauksien julkaisemisen ohella Tiede & edistys pyrkii perinteensä mukaisesti edistämään laajempaa kriittistä käsitteellistä ajattelua moninaisin ilmaisutavoin. Vuodesta 1976 ilmestyneen Tiede & edistyksen eräs keskeinen piirre ja historiallinen jatkumo on sen pyrkimys kunnianhimoiseen kirjoittamiseen, tekstityylien moninaisuuteen sekä paikoittaiseen poleemisuuteen. Kriittinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja keskustelu ei voi tapahtua yhteiskunnan ulkopuolella, vaan myös tieteellisen tutkimuksen on jatkuvasti reflektoitava sitä, minkä position tutkimus yhteiskunnassa ottaa. Avoin julkaiseminen pyrkii osaltaan tuomaan myös tätä tutkimukseen kuuluvaa ulottuvuutta paremmin näkyväksi.

Lehti jatkaa avoimen digitaalisen julkaisun ohella myös painetun lehden tekemistä ja toimittamista uudistuneesti: uusin numero esittelee lehden päivitetyn ulkoasun ja graafisen ilmeen. Myös lehden taideosiota on ajateltu uudella tavalla: numerojen vaihtuvat taiteilijat käsittelevät omassa työssään monella tapaa olennaisia sosiaalisia yhteiskunnallisia ja ekologisia kysymyksiä ja ovat siten erittäin arvokas osa lehden kokonaisuutta.

Lehden ensimmäinen avoin numero sisältää monipuolisen kattauksen kriittistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Lehden avaa Olli Tiikkaisen ja Mikko J. Virtasen tutkimusartikkeli, jossa kirjoittajat kehittävät kriittisesti sosiologi Michel Callonin työhön no­jaavaa performatiivisuuden tutkimusohjelmaa ja tarkastelevat taloustieteen performatiivisuut­ta. Tiikkainen ja Virtanen ehdottavat tarkastelunsa pohjalta moniperformatiivisuuden näkökulmaa, jonka avulla esimerkiksi taloutta koskevia rajoit­tavia näkemyksiä on mahdollista purkaa ja moni­puolistaa. Mikko Poutanen, Tuomas Tervasmäki ja Auli Harju puolestaan tarjoavat tutkimusartik­kelissaan kotietnografisen näkökulman yliopisto­jen nykytilaan. Artikkeli tarjoaa hienon esi­merkin siitä, kuinka tutkijat voivat asettaa oman toimintansa kriittisen reflektion kohteeksi niin että samalla tehdään näkyväksi ympäröivän yli­opisto-organisaation jatkuvan mullistuksen ole­musta ja epäkohtia. 

Suvi Salmenniemi palauttaa puheenvuoros­saan vieraantumisen käsitteen uudella tavalla yhteiskuntatutkimuksen agendalle. Omasta tutki­mustyöstään ja tuoreesta kirjallisuudesta ammen­taen Salmenniemi tarkastelee, kuinka vieraantu­minen voi auttaa ymmärtämään sekä̈ työhön liittyviä̈ valtasuhteita että vastarinnan muotoja. Pauli Huotari esittelee koronakeskustelussa mar­ginaaliin jäänyttä̈ taloudellista ilmiötä̈, pääomanresilienssiä̈, eli sitä kuinka pääoma ja rikkaat ovat selvinneet pandemiasta ilman suurempia vaurioi­ta. Antti Tarvainen vie lukijansa Kalifornian Piilaaksoon ja tarkastelee, kuinka ko­lonialistiset piirteet ja käytännöt jatkavat elämistään Piilaakson teknolupausta tuottavassa kirjal­lisuudessa. Matti Häyry jatkaa puheenvuorollaan tämän ja edellisten Tiede & edistys ­numeroiden koronateemaa, ja tarjoaa kopatian käsitettä̈ hah­mottamaan oikeudenmukaisuuden ja asiantun­tijuuden välistä̈ suhdetta koronakriisin mullista­massa maailmassa.

Tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen lisäksi numerokokonaisuutta täydentää̈ myös useam­pi kiinnostava kirja­-arvio. Numeron taidekokonai­suus on Mikko Kuoringin käsialaa, ja sen on kuratoinut Tanja Tiekso.

Tero Toivanen, päätoimittaja


Tämän Tero Toivasen pääkirjoituksen blogiversion lisäksi blogissa julkaistaan Timo Harjuniemen kolumni ”Totuuden kriisin juuret ovat liberalismin kriisissä ja ristiriidoissa”.

Lehti journal.fi-alustalla: tiedejaedistys.journal.fi.

Tilaa Tutkijaliiton sivuilta lehden painettu versio kesän 2021 kampanjahintaan 26,99 e (opiskelijatilaus 20 e, Tutkijaliiton jäsenille 24 e) ja verkkokaupasta aiempia irtonumeroita.